Vstup pre
zákazníkov
Ochrana osobných údajov
Späť

Ochrana osobných údajov


Čo sú osobné údaje

Sú to všetky informácie, ktoré jednoznačne identifikujú osobu. Teda údaje konkrétnej osoby alebo údaje, za pomoci ktorých možno osobu jednoznačne identifikovať.

V spoločnosti Hotcar s.r.o. sa za osobné údaje, ktoré sú potrebné ku zmluvám o predaji a prenájme považujú:

 • Meno a priezvisko, titul
 • Adresa
 • Rodné číslo
 • Číslo OP
 • Číslo VP
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo účtu

Tieto údaje chránia našu spoločnosť v prípade poistnej udalosti alebo iných nepredvídaných udalostí, neplnenia záväzkov zákazníka či pri odcudzení alebo spreneverení vozidla. Údaje nebudú prenášané mimo EÚ ani mimo hranice Slovenskej republiky, príp. krajiny v rámci EÚ, do ktorej dotknutý zákazník vycestoval.

Spoločnosť Hotcar s.r.o. si môže od zákazníka vyžiadať kópiu vodičského preukazu a to pre účely riešenia poistnej udalosti.


Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovávaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby *
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh

*V tomto prípade sa spracovávaním údajov rozumie zhromažďovanie údajov pre účely:

- spracúvanie objednávok a vystavovanie faktúr a zmlúv o predaji a prenájme

- zasielanie pošty a elektronickej pošty

- vedenie účtovníctva

- zasielanie reklamných ponúk

- telefonická komunikácia so zákazníkom v prípade potreby doplnenia údajov do objednávky

Bez súhlasu o spracovaní osobných údajov nie je možné vytvoriť v našej spoločnosti objednávku a teda ani kúpiť alebo prenajať si vozidlo alebo uskutočniť akúkoľvek inú službu.


Lehoty spracovávania údajov

Spracúvanie osobných údajov prebieha po dobu trvania zmluvného vzťahu. Údaje sú zároveň použité pre vedenie účtovníctva vo fakturačnom systéme, do ktorého majú prístup zamestnanci firmy Hotcar s.r.o. a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. Tieto údaje zotrvávajú vo fakturačnom systéme minimálne po dobu odovzdania daňového priznania za predchádzajúci účtovný rok a maximálne po dobu, kým zákazník požiada o výmaz týchto údajov. Údaje môžu byť v systéme uložené aj po dobu, kým nie je faktúra uhradená, resp. kým má zákazník v spoločnosti nesplnené záväzky. Zákazník môže súhlasiť s archivovaním údajov pre budúce objednávky.


Prístup k osobným údajom

Prístup k poskytnutým osobným údajom budú mať zamestnanci spoločnosti Hotcar s.r.o., ktorí pracujú s účtovným programom a interným programom pre spracúvanie objednávok a osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva. Tieto osoby sú zverejnené v Prílohe 1.


Kontrola osobných údajov

Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom vedeným v spoločnosti Hotcar s.r.o. Naša spoločnosť na požiadanie zákazníka poskytne tomuto zákazníkovi všetky osobné údaje, ktoré o ňom má vedené.


Aktualizácia a výmaz osobných údajov

Zákazník môže požiadať o aktualizáciu osobných údajov v prípade zmeny mena, adresy alebo ktoréhokoľvek iného osobného údaja. Ak má zákazník splnené všetky záväzky voči spoločnosti Hotcar s.r.o. a prebehla doba na podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, zákazník môže požiadať o výmaz týchto údajov.


Presun údajov

Ak ste našej spoločnosti poskytli svoje osobné údaje, môžete nás požiadať, aby sme vaše údaje presunuli do inej spoločnosti.


Podanie sťažnosti

Právo na podanie sťažnosti môžete uplatniť v prípade, že máte pocit, že vaše údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.


Ochrana pred zneužitím osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zneužitím.

Písomné dokumenty

Objednávky, faktúry a zmluvy sú uchovávané v šanonoch v uzamknutej skrinke v kancelárii, ktorá je chránená heslom. Prístup do kancelárie majú zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má svoj vlastný kód, ktorým sa dá jednoducho identifikovať.

Elektronické dokumenty

Elektronicky vytvorené faktúry sa nachádzajú vo fakturačnom systéme Profit, do ktorého majú prístup zamestnanci firmy, ktorí sú uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má vytvorený vlastný prístup so svojím menom a heslom. Elektronické zmluvy sú uchovávané aj v PC zamestnanca, ktorý danú zmluvu vystavil. Takýto PC je chránený heslom a má k nemu prístup len daný zamestnanec. Elektronické objednávky sa nachádzajú aj v internom systéme spoločnosti Hotcar s.r.o. Prístup ku ním majú zamestnanci uvedení v Prílohe 1. Každý zamestnanec má vytvorený vlastný prístup so svojím menom a heslom. Prístup ku ním má aj administrátor webstránky, ktorý nie je oprávnený s týmito údajmi pracovať, resp. ich ukladať, archivovať alebo šíriť rovnako ako žiadny iný zamestnanec.


Legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR


ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov